Комунальний заклад" Навчально - виховний комплекс №2 середня школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад м.Покров Дніпропетровської області"


запам'ятати

 

Набір у перші класи

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

 

 

Від _14.02.2015_№  _1/9-71__                        

На №                           від                     

   

Департаментам (управлінням)

освіти  і науки обласних, Київської  міської

державних адміністрацій,

керівникам загальноосвітніх навчальних закладів

 

Щодо роз’яснення порядку

приймання дітей до першого класу

 

           Міністерство освіти і науки надсилає інструктивно-методичний лист щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів.

          Доручаємо довести до відома керівників загальноосвітніх навчальних.

Додаток: на 2 арк.

                                                                        

                                                                                           від 14.02.2015 №  1/9-71          

Інструктивно-методичний лист

 щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів

 

Відповідно до статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту» зарахування дітей до першого класу початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної форми власності (у тому числі ліцеїв, гімназій, колегіумів, коледжей, що містять у своїй структурі школу        І ступеня) здійснюється на безконкурсній основі. Відтак, проведення тестувань, вступних випробувань, співбесід, інших заходів, що мають на меті встановлення відповідності рівня підготовки дитини до школи, не допускається.

Відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003  № 389 та  зареєстрованої у Міністерстві юстиції України від    4 липня 2003 р. за № 547/7868, на конкурсній основі (співбесіда) організовується прийом до першого  класу виключно у спеціалізованих школах (школах-інтернатах).

Під час проведення співбесіди у спеціалізованих школах (школах – інтернатах) забороняється перевірка знань з математики, вмінь з читання і письма та іноземної мови. Співбесіда може мати на меті винятково пересвідчення  достатності рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу, наприклад,  фонематичний слух.

Результати співбесіди оголошуються не пізніше 5 днів після її проведення. Діти зараховуються до навчального закладу за наказом директора до початку навчального року.

Прийом дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів (у тому числі ліцею, гімназії, колегіуму, колежу, що містить у своїй структурі школу І ступеня), які працюють, (планується організація навчання) за науково-педагогічними проектами, також відбувається на безконкурсній основі. Можливість успішно навчатись за обраною програмою має забезпечуватись не селекцією  дітей, а створенням відповідних навчально-виховних умов для всіх дітей, які є учнями даного навчального закладу.

Дітям, які вступають до першого класу школи І-ІІІ ступеня, що обслуговує мікрорайон, де мешкає дитина, не може бути відмовлено у зарахуванні.

У випадках, коли кількість заяв щодо вступу дитини до першого класу загальноосвітнього навчального закладу не за місцем проживання перевищує кількість вільних місць, перевага надається тим, чия заява була зареєстрована раніше.

Інформація про закріплення (чи  відсутність закріплення) за певним загальноосвітнім навчальним закладом мікрорайону (певної території обслуговування) обов’язково має розміщуватись на сайтах школи та інформаційному стенді для батьків майбутніх першокласників.

Для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:

-                заява на ім’я директора школи;

-                копія свідоцтва про народження дитини;

-                медична картка встановленого зразка.

 Інших документів для зарахування дитини до 1 класу  не передбачено. Також не можуть вимагатися відомості про місце роботи, посади батьків або осіб, що їх замінюють та інша інформація, не передбачена чинним законодавством.

Згідно зі статтею 12 Закону України "Про охорону дитинства" батьки несуть відповідальність за стан здоров'я дитини, її фізичний розвиток.

Відповідно до статтей 12, 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов'язані надавати об'єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення. Особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків або інших законних  представників, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об'єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров'я і подальші наслідки. Якщо особа та (або) її законні  представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження - засвідчити це актом у присутності свідків.

Питання про відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією (наказ Міністерства охорони здоров'я України від  29.11.2002 № 434 та затвердженого цим наказом примірного "Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу").

 

 

Директор департаменту                                                             Ю. Г. Кононенко

 

Готуємося приймати дітей до 1 класу

 

НОРМАТИВНА БАЗА

1. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. № 651-ХІУ (із змі­нами і доповненнями).

2. Закон України «Про внесення зміни до статті 18 Закону України «Про загальну се­редню освіту» щодо запобігання дискримінації при вступі до початкової школи» від 6 вересня 2011 р. № 3701-УІ.

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» від 12 квітня 2000 р. № 646

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загально­освітній навчальний заклад» від 27 серпня 2010 р. № 778.

5. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про прийом дітей до 1 класу загальноос­вітніх навчальних закладів» від 7 квітня 2005 р. № 204   /pro_prijom_ditej_do_1_klasu.doc

6. "Щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класуЛист Міністерства № 1/9-71 від 14.02.2015 

Правила прийому дітей до 1-го класу

1. До першого класу загальноосвітніх навчальних закладів приймаються діти, як правило, з 6 років.

2.Для зарахування дитини до 1 класу батькам, або особам , які їх замінюють, подаються документи:

 

  • Заява батьків, або осіб, які їх замінюють.
  • Копія свідоцтва про народження.
  • Медична картка дитини встановленого зразка.

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про загальну середню освіту

Стаття 14. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних    закладів

     1. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів не повинна перевищувати 30 учнів.      2. У загальноосвітніх  навчальних  закладах,  розташованих  у селах,    селищах,   кількість   учнів   у   класах   визначається демографічною ситуацією,  але повинна  становити  не  менше  п'яти осіб.  При  меншій  кількості учнів у класі заняття проводяться за індивідуальною формою навчання.      3.  Порядок  поділу  класів  на  групи  при  вивченні окремих предметів  встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує   формування  державної  політики  у  сфері  освіти  за погодженням  з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

{  Частина  третя  статті  14  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 5460-VI ( 5460-17) від 16.10.2012 }      4.  Для  спеціальних  загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) кількість   учнів   у   класі   визначається  центральним  органом виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у сфері  освіти  за  погодженням  із  центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я  і  центральним  органом  виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

{  Частина  четверта  статті  14  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17) від 16.10.2012 }      5.  Кількість учнів у групах продовженого дня та вихованців у групах    загальноосвітніх    навчальних   закладів   усіх   типів визначається  центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує формування  державної  політики  у  сфері  освіти за погодженням з центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування державної фінансової політики.

{  Частина  п'ята  статті  14  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 5460-VI ( 5460-17) від 16.10.2012 }

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135,  тел. (044) 481- 32 -21, факс (044) 236-1049

E-mail:ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

 

 

Від _14.02.2015_№  _1/9-71__

На № від

 

 

Департаментам (управлінням)

освіти  і науки обласних, Київської  міської

державних адміністрацій,

керівникам загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

Щодо роз’яснення порядку

приймання дітей до першого класу

 

 

          Міністерство освіти і науки надсилає інструктивно-методичний лист щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів.

         Доручаємо довести до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Додаток: на 2 арк.

 

 

 

                                                                              Додаток до листа

                                                                                          від 14.02.2015 №  1/9-71

Інструктивно-методичний лист

щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів

 

Відповідно до статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту» зарахування дітей до першого класу початкової школи загальноосвітніх навчальних закладівдержавної та комунальної форми власності (у тому числі ліцеїв, гімназій, колегіумів, колежей, що містять у своїй структурі школу        І ступеня) здійснюється на безконкурсній основі. Відтак, проведення тестувань, вступних випробувань, співбесід, інших заходів, що мають на меті встановлення відповідності рівня підготовки дитини до школи, не допускається.

Відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003  № 389 та  зареєстрованої у Міністерстві юстиції України від    4 липня 2003 р. за № 547/7868, на конкурсній основі (співбесіда) організовується прийом до першого  класу виключно у спеціалізованих школах (школах-інтернатах).

Під час проведення співбесіди у спеціалізованих школах (школах – інтернатах) забороняється перевірка знань з математики, вмінь з читання і письма та іноземної мови.Співбесіда може мати на меті винятково пересвідчення  достатності рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу, наприклад,  фонематичний слух.

Результати співбесіди оголошуються не пізніше 5 днів після її проведення. Діти зараховуються до навчального закладу за наказом директора до початку навчального року.

Прийом дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів (у тому числі ліцею, гімназії, колегіуму, колежу, що містить у своїй структурі школу І ступеня), які працюють, (планується організація навчання) за науково-педагогічними проектами, також відбувається на безконкурснійоснові. Можливість успішно навчатись за обраною програмою має забезпечуватись не селекцією  дітей, а створенням відповідних навчально-виховних умов для всіх дітей, які є учнями даного навчального закладу.

Дітям,які вступають до першого класу школи І-ІІІ ступеня,що обслуговує мікрорайон, де мешкає дитина, не може бути відмовлено у зарахуванні.

У випадках, коли кількість заяв щодо вступу дитини до першого класу загальноосвітнього навчального закладу не за місцем проживання перевищує кількість вільних місць, перевага надається тим, чия заява була зареєстрована раніше.

Інформація про закріплення (чи  відсутність закріплення) за певним загальноосвітнім навчальним закладом мікрорайону (певної території обслуговування) обов’язково має розміщуватись на сайтах школи та інформаційному стенді для батьків майбутніх першокласників.

Для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:

  • заява на ім’я директора школи;
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • медична картка встановленого зразка.

Інших документів для зарахування дитини до 1 класу  не передбачено. Також не можуть вимагатися відомості про місце роботи, посади батьків або осіб, що їх замінюють та інша інформація, не передбачена чинним законодавством.

Згідно зі статтею 12 Закону України "Про охорону дитинства" батьки несуть відповідальність за стан здоров'я дитини, її фізичний розвиток.

Відповідно до статей 12, 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов'язані надавати об'єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення. Особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків або інших законних  представників, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об'єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров'я і подальші наслідки. Якщо особа та (або) її законні  представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження - засвідчити це актом у присутності свідків.

Питання про відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією (наказ Міністерства охорони здоров'я України від  29.11.2002 № 434 та затвердженого цим наказом примірного "Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу").

 

 

 

 

Директор департаменту                                                             Ю. Г. Кононенко

 

 

 

 

 

Лотоцька, 4814768

 

Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №8 м.Орджонікідзе Дніпропетровської області»

 

План заходів з організації роботи

по набору учнів до 1-х класів в 2015 році

 

№ з/п        

Зміст заходів     

Термін виконання 

Відповідальна особа

1.

Обстеження мікрорайону обслуговування школи (складання списків дітей 5-річного віку)

До 03.09.2014р.

Вчителі, відповідно до закріплених будинків

2.

Організація  прийому документів в 1-і класи   

З 01.02. 2015р.

Пархоменко З.О.

3.

Розміщення інформації на сайті школи щодо організації роботи по набору учнів до 1-х класів

До 01.02.2015р.

Пархоменко З.О.

Гребельна В.П.

Ждан І.Д.

4.     

Організація  роботи консультпункту для батьків майбутніх першокласників  

З 01.02. 2015р.

до 25.08.2015р.

Пархоменко З.О.

Гребельна В.П.

5.

Уточнення попередніх списків майбутніх першокласників  

До 20.05.2015р.

Пархоменко З.О.        

6.

Розробка програми роботи літньої школи «Пізнайко»

До 25.05.2015р.

Пархоменко З.О.

Сьомкіна С.В.

7.

Проведення зборів для батьків майбутніх першокласників:

-формування класів;

-«Готуємося до школи»;

-«Особливості організації навчально-виховного процесу в 1 класі»

 

 

28.05.2015 р.

12.06.2015р.

20.08.2015р.

Пархоменко З.О.

Гребельна В.П.  

учителі майбутніх 1-х класів

 8.    

Спостереження за роботою вихователя (заняття та батьківські збори в ДНЗ №21, №23)      

Лютий - травень 2015р.       

Учителі майбутніх 1-х класів

 9.    

Робота літньої школи «Пізнайко»

01.06 – 12.06.2015 р.     

Учителі майбутніх 1-х класів

10.

Робота вчителів початкових класів, психолога з майбутніми першокласниками.      

Червень-серпень 2015р.       

Пархоменко З.О.

11.

Зарахування учнів до 1-х класів

31.08.2015р.

Пархоменко З.О.

12.   

Підготовка дітей до участі у святі «День знань»     

25-31.08.2015р. 

Учителі майбутніх 1-х класів

Директор школи                     Л.В.Усенко

 

 

 

Методичні рекомендаціїдля батьків 1-х класів з питання адаптації шестирічок до школи
1. Виховувати повагу до дорослих, однолітків.2.Навчити дитину до школи або в перші місяці шкільного життя дотримуватись режиму дня.3. Бути небайдужим до того, чим живе дитина у школі.4. Дбати про мотивацію навчання.5. Відвідувати регулярно батьківські збори.6. Мати постійний зв’язок з учителем.7. По можливості зустрічати дитину зі школи.8. Бути терплячими до дітей, поменше їх сварити за перші невдачі, дарувати їм якомога більше ласки.9. Не платити дітям гроші за гарну поведінку чи позитивну оцінку.10. Навчати дітей сумлінному відношенню до справи власним позитивним прикладом.11. Більше часу приділяти щодня дитині. У вихідні дні дітей залучати до загальних сімейних справ.12. Не давати марних обіцянок дітям.13. Не робити зауважень або сварити в присутності інших (однокласників, вчителя тощо).14. Давати відповіді на всі дитячі запитання.15. Ставитися до молодшого школяра як до дорослої людини.16. Організовувати дозвілля школярів у позаурочний час.

 

 

              Поради батькам, діти яких ідуть в перший клас

 

Початок навчання дитини у 1-му класі -  це дуже відповідальний і досить складний період у житті дитини.

Адже дуже багато змін відбудеться у житті дитини: з'являться нові знайомства, як з однолітками, так і з дорослими; нові взаємовідносини; нові обов'язки. Зміниться вид діяльності: зараз основною діяльністю Вашого малюка є гра, з приходом до школи основною діяльністю стане навчання.

Зміниться соціальна позиція дитини: ще сьогодні Ваш малюк є простою дитиною, а завтра - стане учнем з певними обов'язками. Основною діяльністю дитини стане навчання, яке потребує неабияких зусиль з боку дитини, певних знань, а також певних вмінь та навичок. Все життя буде підпорядковуватись навчанню, школі, шкільним справам. Безумовно, легше пристосуватись до тих змін у житті, які пов'язані з початком навчання у школі і успішніше себе реалізувати зможе та дитина, яка готова до шкільного навчання.

У психології виділяють таке поняття, як «готовність дитини до навчання». Що означає це поняття, з чого воно складається, чим визначається?

Загалом поняття «готовності дитини до школи» розглядається, як комплексне, багатогранне, яке охоплює всі сфери життя та діяльності майбутнього першокласника. Необхідно одразу розділити поняття педагогічної та психологічної готовності до школи.

Під педагогічною готовністю, як правило, мається на увазі уміння читати, рахувати та писати. Однак сама по собі наявність лише цих вмінь та навичок не є гарантом того, що дитина буде навчатись успішно.

 

 

 

 

7 основних правил батьківської поведінки в організації навчання

1.   Сприяйте дитячій автономності (самостійності). Чим більше ви її (самостійності)вимагаєте в усіх сферах повсякденного життя, тим краще зможе ваша дитина працюватиме з почуттям відповідальності у шкільній сфері. Автономне (самостійне) навчання є тією метою, в напрямку якої ви маєте працювати, тому що самостійність є найважливішим елементом ефективного й тривалого процесу навчання. Хваліть свою дитину за самостійні дії, наприклад, за самостійне розпізнавання помилок.

2.   Якщо ваша дитина потребує допомоги, спонукайте її до того, щоб вона сама знайшла шляхи її розв'язання. Допоможіть їй завдяки підказкам, наприклад, вказівка на довідники, генерування правил, відгадування ребусів, що може сприяти розв'язанню проблеми. Але не подавайте саме розв'язання. Не спонукайте свою дитину тільки до одного шляху розв'язання.

3.  Дайте своїй дитині можливість попрацювати над матеріалом удома.

4.   Визнайте досягнення дитини. Хваліть (заохочуйте), а не докоряйте. Це краще, ніж ниття, нагадування та інші покарання. Звертайте увагу на те, щоб не обмежувати похвалу критикою («дев'ять», звичайно, чудово, але без двох помилок це могла б бути «дванадцятка»).

5.  Не ставте перед своєю дитиною завищених вимог, щоб вони не були суворішими за вимоги вчителя.

6.   Будьте, як вихователь, зразком у поведіні. Вимагайте від своєї дитини не більше, ніж від себе самого. Дитина, яка, наприклад, бачить своїх батьків за читанням, швидше сама почне читати, ніж дитина, батьки якої часто сидять перед телевізором.

7.  Говоріть позитивно про школу, вчителів та предмети. Вашій дитині досить того, що вона долає свої особисті упередження щодо школи.

 

 

 

 

 

Пам’ятка для батьків щодо спілкування з дітьми, які мають емоційні труднощі

 

1.   Емоції виникають у процесі взаємодії з навколишнім світом. Необхідно навчити дитину адекватно реагувати на певні ситуації та явища зовнішнього середовища.

2.   Не існує поганих і хороших емоцій, і дорослий у взаємодії з дитиною повинен постійно звертатись до доступних їй рівнів організації емоційної сфери.

3.   Почуття дитини не можна оцінювати, не слід вимагати, щоб вона не переживала те, що вона переживає. Як правило, бурхливі афективні реакції - це результат тривалого стримування емоцій.

4.   Потрібно навчити дитину усвідомлювати свої почуття, емоції, виявляти їх у культурних формах, спонукати до розмови про свої почуття.

5.   Не слід вчити дитину пригнічувати власні емоції. Завдання дорослих полягає в тому, щоб навчити правильно спрямовувати, виявляти свої почуття.

6.   Не слід у процесі занять з важкими дітьми намагатися цілком ізолювати дитину від негативних переживань. Це неможливо зробити в повсякденному житті, і штучне створення «тепличних умов» тільки тимчасово вирішує проблему.

7.   Треба враховувати не просто модальність емоцій (негативні чи позитивні), а й їхню інтенсивність. Надлишок одноманітних емоцій спричиняє негативні явища.

8.   Для профілактики емоційного напруження слід долучати дитину до різних видів діяльності. Корисним для емоційного розслаблення є застосування гумору.

9.   З метою ліквідації негативнтх емоцій потрібно спрямовувати їх у творче русло: мистецтво, поезію, літературу, музику чи заняття танцями.

10.   Ефективність навчання дитини володіти своїми емоційними станами значною мірою залежить від особливостей її ставлення до себе. Завищена чи занижена самооцінка суттєво погіршує самопочуття дитини, створює бар'єри для необхідних змін. У таких випадках потрібно починати роботу з корекції ставлення до себе, учнівської самооці

Що потрібно майбутньому першокласнику

 

1. Ручка, простий олівець, лінійка.

2.   Спортивна форма.

3.   Спортивне взуття.

4.   Змінне взуття.

Альбом і фарби (гуаш або медові).

5.   Пензлики для малювання (2шт).

6.   Кольорові олівці та фломастери.

7.  Кольоровий папір, кольоровий картон.

8.  Ножиці із закругленими кінчиками.

9.   Клей ПВА.

10.  Пластилін, дощечка із стеками.

11.  Папка для праці (за бажанням).

12. Конструктор будь-який.

13.  Зошити (10 в косу лінію, 10 в клітинку).

14.  Обгортки для підручників та зошитів.

15.  Папка для зошитів.

16.  Пенал (2 ручки, простий олівець, лінійка, гумка)

Психологічна готовність до навчання у школі включає такі компоненти:

          фізіологічна готовність;

         інтелектуальна (пізнавальна) готовність;

         емоційно-вольова готовність;

         соціальна готовність;

         мотиваційна готовність.

Фізіологічна готовність означає достатній рівень дозрівання організму дитини, стан її здоров'я. Зрозуміло, що здорові діти краще пристосуються до змін, пов'язаних з початком навчання.

Інтелектуальна (пізнавальна) готовність пов'язана із відповідним рівнем розвитку пізнавальної сфери дитини, тобто тих процесів, завдяки яким дитина пізнає навколишній світ: мислення, увага, пам'ять, сприймання, уява.

 

Мислення є найважливішою функцією мозку люд #xa;exactly;background:transparent/span21#xa;color:red;mso-ansi-language:UKfont:7.0pt div class=font:7.0pt span style=ини. Будь-який вид діяльності не може обійтися без мислення. А особливо - навчання. На момент початку навчання у школі дитина має володіти певним запасом знань про навколишній світ, про себе, про природу, про інших людей, про стосунки між людьми. Наприклад, дитина має знати: своє ім'я, прізвище, основні кольори, основні геометричні фігури (трикутник, прямокутник, коло). Володіти поняттям «більший»- «менший», «вшций»-«нижчий», «ширший»-«вужчий». Бажано, щоб дитина орієнтувалась у просторі (знала де права рука, розуміла поняття «під», «над», «біля», «між»). Дитина має вміти аналізувати, встановлювати з'вязки, порівнювати, аналізувати, узагальнювати, визначати головні і другорядні ознаки предметів та явищ.

Увага є ще одною складовою інтелектуальної готовності. Чим вищий рівень уваги, тим вища ефективність навчання. Навчання ставить перед дитиною нові завдання, несхожі на ті, які вона звикла виконувати під час гри. Навчальні завдання, на відміну від ігрових, містять більше нової інформації, а процес виконання навчальних завдань вимагає більшого зосередження. А для цього бажано тренувати здатність малюка бути уважним, наприклад, за допомогою ігор і спеціальних вправ.

Безумовно, легше буде навчатись тій дитині, у якої гарно розвинута пам'ять.

 

Не менш важливою, ніж інтелектуальна готовність, є емоційно-вольова готовність дитини до навчання. Ця складова включає достатній розвиток волі, послаблення імпульсивних реакцій, вміння керувати своїми емоціями (наприклад, слухати, не перебиваючи). Емоційно-вольова готовність вважається сформованою, якщо дитина вміє ставити мету, докладати зусиль для реалізації мети, долати перешкоди, виконувати не цікаву, але корисну роботу.

Чи має Ваш малюк прості, але постійні доручення (наприклад поливати квіти)? Чи прибирає за собою іграшки? Чи застеляє свою постіль (нехай і з Вашою допомогою)? Чи не перебиває Вас під час розмови? Чи має терпіння? Давши відповідь на ці прості запитання, ви дізнаєтесь, чи сформована у малюка емоційно-вольова готовність.

Наступний компонент - соціальна готовність. Вона містить у собі сформованість у дитині якостей, завдяки яким вона може спілкуватися з іншими дітьми, з вчителькою. Це і бажання спілкуватися, і вміння встановлювати взаємовідносини з однолітками і дорослими; уміння поступатись, підкорятись інтересам дитячої групи, класу; повага до бажань інших людей. Взагалі, дитина поводить себе з іншими дітьми у школі так, як бачить це і чує вдома. Тобто дитина у своїх взаємовідносинах з іншими дітьми є дзеркалом того, які взаємовідносини панують у сім'ї. Саме у родині дитина отримує перші зразки спілкування. Якщо дитина вдома є свідком неповаги членів сім'ї один до одного, сварок, бійок, то вона вважає таку поведінку нормальною і сама починає так поводити себе в школі.

Мотиваційна готовність сформована, якщо у дитини є бажання ходити до школи, є прагнення здобувати знання, дізнаватись нове, цікаве, виконувати нову соціальну роль - роль школяра. І тут багато що залежить від Вас, шановні батьки. Не залякуйте малюка школою, фразами подібними до такої: «Ось підеш у школу - там тобі покажуть!» Налаштовуйте малюка на школу позитивно: «У школі буде цікаво, радісно, ти дізнаєшся багато нового і корисного».

Бажаємо Вам, щоб початок навчання малюка в школі став приємною подією в житті всієї родини.

 

         Поради для правильного режиму дня

1.12 годин сну з урахуванням обіднього (1-1,5 годин) для відновлення сил.

2.   Після школи не спішить садити дитину за уроки, їй необхідно 2- 3 години відпочити (обідній сон). Найпродуктивніший час для приготування уроків - з 15 до 16 години. Заняття ввечері безрезультатні, завтра доведеться все починати спочатку.

3.   Не змушуйте дитину готувати уроки за один раз. Після 20 хв. занять необхідно 10-15 хв. «перерви».

4.Під час приготування уроків не сидіть над дитиною, давайте можливість їй попрацювати самостійно, але якщо потрібна ваша допомога, наберіться терпіння. Необхідні спокійний тон та підтримка («не хвилюйся», «давай з'ясуємо разом», «я тобі допоможу»), похвала, навіть якщо щось не вдається. Не акцентуйте увагу на оцінках («не дарма з письма в тебе одні «2» та «З»).

    Якщо ви дотримаєтеся порад у вихованні, ваша дитина виросте врівноваженою та спокійною. Успіхів вам!

 

Чи готова ваша дитина йти до школи?

Зазвичай батьків майбутніх першокласників хвилює безліч запитань: чи зможе їхня дитина навчатися в школі, чи досить вона розвинена, що їй слід уміти напередодні навчання в школі

За допомогою цього тесту Ви можете оцінити підготовленість Вашої дитини до школи.

ТЕСТ

Відповідайте на запитання «так» або «ні».

1.  Чи часто Ваша дитина заявляє про своє бажання йти до школи?

2.   Вашу дитину найбільше цікавлять атрибути школи (портфель, книжки, нове «доросле» становище), аніж можливість більше довідатися нового й багато чого навчитися?

3.   Ви вважаєте, що Ваша дитина досить посидюща й уважна навіть під час виконання не дуже привабливого для неї завдання?

4.   Ваша дитина товариська як з дітьми, так і з дорослими?

5.   Ви не впевнені в тім, що Ваша дитина здатна добре запам'ятати й виконати усне доручення (наприклад, по телефону)?

6.   Ваша дитина жодної хвилини не може побути на самоті й зайнятися чимось самостійно?

7.   Іграшки й особисті речі Вашої дитини завжди розкидані, й Ви стомилися нагадувати їй, що потрібно їх прибирати?

8.   Чи вміє Ваша дитина рахувати до десяти й назад?

9.   Чи вміє Ваша дитина порівнювати числа і предмети?

10.  Чи здатна Ваша дитина додавати й віднімати в межах десяти?

11.   Чи знає дитина прості геометричні фігури (коло, квадрат, трикутник, прямокутник, овал)?

12.   Чи вміє дитина визначати істотні ознаки в предметах( наприклад, у птаха є дзьоб, пір'я)?

13.   Чи може Ваша дитина об'єднати одним словом поняття одного виду, роду, характеру (наприклад, назвати одним словом «взуття» слова «туфлі», «черевики», «чоботи»)?

14.   Чи може Ваша дитина знайти слова з протилежним змістом до запропонованого слова ( «весело» - «сумно»)?

15.  Чи вміє вона скласти розповідь за 5-7 картинками?

16.  Чи знає Ваша дитина літери та чи вміє читати по складах?

17.   Ваша дитина з напруженням і без будь-якого задоволення декламує вірші й розповідає казки?

18.  Чи правда, що Ваша дитина не досить упевнено користується кульковою ручкою?

19.   Ваша дитина любить майструвати, користуючись клеєм, ножицями, інструментами?

20.   їй подобається розфарбовувати або малювати?

21.   Малюнки Вашої дитини, як правило, неохайні й не завершені?

22.   Ваша дитина без особливої праці може зібрати розрізану на кілька частин картинку?

23.   Чи може Ваша дитина знайти слово до запропонованого слова так, щоб вони були пов'язані за змістом, як пов'язані слова в зразку (наприклад, зразок: «дерево - гілки», до слова «книжка» необхідно назвати слово «сторінки»)?

24.   Чи вважаєте Ви, що Ваша дитина не допитлива й погано обізнана? Порівняйте свої відповіді з ключем.

Ключ відповідей

Якщо на запитання 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23 Ви відповіли «так», то зарахуйте по 1 балу за кожну відповідь.

Якщо на запитання 2, 6, 7, 17, 18, 21, 24 Ви відповіли «ні», то зарахуйте ще по 1 балу за кожну відповідь.

Підрахуйте загальну кількість балів.

Якщо вона становить:

20-24 бали, то поздоровляємо! Ваша дитина готова до школи. Будьте певні, що їй буде легше справлятися зі шкільними труднощами. Подбайте про те, щоб у неї не зник інтерес до школи й до отримання нових знань.

15-19 балів, Вам належить приділити більше уваги своїй дитині, зміст запитань або завдання в них допоможуть Вам обрати потрібний напрям роботи з дитиною. Не засмучуйтеся, Ваша дитина майже готова до навчання в школі.

14 і менше балів,кращою порадою для Вас буде приказка: «Терпіння і труд усе перетруть». Ваша дитина чекає допомоги й співпраці. Пориньте разом із нею в розвивальні, цікаві ігри. Усе це допоможе дитині досягти успіху й піти ДО школи підготовленою.

Дуже бажаним для успішного навчання є вміння дитини відповідати на запитання, уміти висловлювати свої думки. Передумовою цих вмінь є достатній словниковий запас дитини. Достатній розвиток мовлення є ще одною складовою інтелектуальної готовності дитини до навчання.

Достатній розвиток м 'язів руки, вміння виконувати пальчиками дрібні дії (наприклад, нанизувати намистинки) буде запорукою того, що дитина легко навчиться писати.

Якщо Ви хочете, щоб Ваш малюк добре навчався, із радістю відвідував школу - допоможіть йому. Читайте малюку книжки: казки, вірші, оповідання. Після того, як казка прочитана, попросіть, щоб малюк переказав прочитане.

Розвивати мислення, увагу, пам'ять, дрібну моторику, розширювати словниковий запас можна і під час спеціальних ігрових занять із малюком (саме гра перетворює нудне навчання на яскраву, цікаву пригоду), і під час щоденного побутового спілкування. Наприклад, коли Ви гуляєте з малюком, розказуйте йому про те, яка зараз пора року, що відбувається у природі; якого кольору проїхала машина; яке дерево вище, а яке нижче. Розказуйте різні відомості про навколишній світ. Розширювати словниковий запас малюка можна за допомогою гри «Хто більше?»: загадайте якийсь предмет, чи явище, і називайте його ознаки: хто більше назве? Наприклад: «сніг» - білий, холодний, блискучий, іскристий, м'який, ранній, несподіваний, глибокий, дрібний, пухнастий, лапатий і т. д.

Щоб розвинути дрібні м'язи руки, надавайте малюку можливість ліпити, малювати, розфарбовувати розмальовки; вирізати чи виривати пальчиками обведені фігурки. Створюйте разом з дитиною різні фігурки із паличок (можна використовувати навіть сірники - тільки обов'язково під Вашим наглядом). Нехай малюк складе таку саму фігурку, яку склали Ви, спочатку дивлячись на неї (так буде розвиватись сприймання, вміння орієнтуватись на зразок), а потім по-пам'яті (щоб розвивалась пам'ять, Ваші фігурки із сірників спочатку мають бути дуже простими, поступово їх потрібно ускладнювати).

Зараз у книжкових магазинах, на базарах, у кіосках можна придбати велику кількість книжок по розвитку мspan style=#xa;mso-ansi-language:#0019ислення, пам'яті, уваги, сприймання, по підготовці дитини до навчання у школі.

 

 

Як прищепити дитині любов до читання

 

1.   Читайте самі. Дитина повинна бачити батьків, які читають. Особистий приклад є завжди кращим, ніжу мовляння, ви­моги, покарання.

2.   Читання завжди повинно бути для дитини задоволенням. Зацікавлюйте читанням. Не використовуйте читання як покарання.

3.   Читання для дитини має стати ритуалом. Читайте щоден­но, в один і той же час. Цим ви сформуєте звичку читати.

4.   Пам'ятайте, що дитина стає справжнім читачем поступо­во: спочатку вона слухає читання дорослого, потім читає разом із дорослим по черзі і лише потім читає сама. Не квапте дитину читати самостійно, читайте їй, читайте ра­зом із нею.

5.   Книжки для читання намагайтеся придбати разом із дити­ною. Надайте їй можливість обирати книжку для читанняс амостійно,

6.   Ставтеся уважно до того, що читає дитина. Пропонуйте їй тільки цікаву літературу. Якщо дитина не хоче читати книжки, запропонуйте їй спочатку дитячі журнали, комік­си. Краще читати хоча б щось, ніж нічого.

7.   Якщо у дитини спостерігається стійке небажання читати самостійно  або під час читання вголос вона припускаєть­ся багатьох помилок, слід звернутися до спеціалістів: пси­холога, вчителя, логопеда. Вони допоможуть визначити причину, порадять як виправити становище.

8.   У школяра може бути різний спосіб читання: він може чи­тати по складах; цілими словами і по складах (якщо зустрі­лося довге незнайоме слово); цілими словами, групами слів.

9.   Пам'ятайте: головне не швидкість читання, а розуміння прочитаного. Однак учені встановили, що:

Якщо дити  читає зі швидкістю 40 слів за хвилину, то вона розуміє текст лише на фактичному рівні і може відповісти на запитання «Що? Де? Коли відбулося?»;